Hankkeet

Yhdessä - Päijät-Häme - kansalaistoiminnan kehittämishanke 2023-2025

Yhdessä Päijät-Häme-hanke on STEA-rahoitteinen projekti vuosille 2023–2025.

Sen päätavoitteina on

  • parantaa kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä
  • perustaa yhteisötiloja Päijät-Hämeen kuntiin
  • vakiinnuttaa järjestöjen, kuntien ja hyvinvointialueen välistä yhteistyötä
  • jalkauttaa Päijät-Hämeen Yhdistysfoorumin strategia kuntiin, ruohonjuuritasolle

Päijät-Hämeen järjestöneuvottelukunnan perustaminen 2021

Päijät-Hämeen yhdistysyhteistyön ja vaikuttamiselimen perustaminen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän rakenteeseen.
​Monitoimijaisen yhteistyön käynnistäminen ja tiivistäminen suunnitelmalliseksi yhdessä tekemiseksi ja kumppanuudeksi.

Lahden kaupungin yhdistys- ja järjestöyhteistyön toimintamallin pilotointi 2021

Yhdistysyhteistyön rakenteen ja toimintamallin pilotointia yhdessä Lahden kaupungin työnteijöiden ja yhdistysedustajien kanssa. 
​Tavoitteena suunnitelmallinen, vastavuoroinen, kunnioittava ja kiinteä yhteydenpito kaupungin sekä yhdistys- ja järjestökentän välillä.

Yhdistysyhteistyön opas ja yhdistysyhteistyön ABC tietopankista

Yhteinen Päijät-Häme sote- ja maakuntauudistuksessa 2017-2021

Päijät-Hämeen laajuisessa hankkeessa panostetaan yhdistyskentän roolin, arvostuksen, näkyvyyden ja tasavertaisen kumppanuuden vahvistumiseen sekä toimintaedellytysten luomiseen monitoimijaisissa toimijaverkostoissa. Yhteistyöllä tähdätään alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

​Yhteinen Päijät-Häme -hanke toimii linkkinä ja koordinoivana voimavarana yhdistysten, kunnan ja maakunnan sekä sote-toimijoiden välillä. 
Hankkeen rahoituksesta vastaa STM / Sosiaali- ja terveysministeriö ja STEA / Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus.
SOSTE koordinoi Järjestöt 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman hankkeita. Yhteinen Päijät-Häme on yksi näistä 18 maakunnallisesta hankkeesta.
Yhdessä saadaan aikaiseksi vireä, näkyvä ja arvostettu yhdistystoiminta ja aktiivinen yhdistysväki. Lisäksi yhdistykset, kunnat ja maakunta ovat tasavertaisia kumppaneita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monitoimijaisissa toimijaverkostoissa.
Tehdään yhdessä entistä tiiviimpi, tasavertaisempi ja monitoimijaisempi yhteinen Päijät-Häme!
Hankkeessa työstetyt materiaalit löytyvät tietopankista.

Yhteispelillä kohti arjen hyvinvointia -hanke 2016-2018

Yhteispelillä kohti arjen hyvinvointia -hanke kohdistui Lahden ja Hollolan lapsiperheisiin ja ikäihmisiin sekä heidän yhteistoimintaan. Hankkeen tavoitteena oli lisätä yhteistyössä yhdistysten, kuntatoimijoiden ja seurakuntien kanssa asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. 
Toimintamuotoina olivat teematuokiot, retket, luennot, tapahtumat ja verkostokokoontumiset. Verkostomaisella työotteella tuettiin yhteistoimintaa yhdistysten, kuntatoimijoiden ja seurakuntien kesken.
​Yhteispelillä -hanke käynnistyi Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus -hankkeen jatkona. Kumppanuuskeskus -hanke syntyi eri toimijoiden yhteisistä tarpeista ja toiveista. Vuosina 2012-2015 toteutunut hanke kokosi Päijät-Hämeessä eri tahojen muodostaman Kumppanuusverkoston. Verkosto rakentui kuntalaisten, yhdistysten, seurakuntien, kuntatoimijoiden, yritysten ja oppilaitosten yhteistoiminnasta.
Kumppanuusverkoston avulla tähdättiin suunnitelmalliseen yhteistyöhön, jossa osallistuminen ja vaikuttaminen on mahdollista. Yhteistoiminnan avulla tiivistettiin asukkaiden sosiaalisia verkostoja ja mahdollistettiin omaehtoista toimintaa sekä lisättiin tietoa olemassa olevista palveluista ja toiminnasta. 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Kumppanuuskeskus -hanke 2012-2015

Hankkeessa luotiin tarvelähtöisesti verkostoja, joiden yhdistävänä tekijänä oli kohderyhmä ja sisältö. Verkostojen kautta yhtenäistettiin käytäntöjä ja lisättiin tietoisuutta toiminnasta. Vapaaehtoistoiminnan koordinointiin luotiin malli ja rakenne. Tiedon kokoamisen avulla vahvistettiin yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä.