Sosiaalityön päivä 19.3.2024

19.3.2024

Tänään 19.3 vietetään kansainvälistä sosiaalityön päivää. Sosiaalihuoltolain (1301/2014, 1§) mukaan sosiaalihuollon tarkoituksena on edistää ja ylläpitää ihmisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta yhteiskunnassa. Tämän yhteiskunnan toiminnan ja turvallisuuden kannalta tärkeän ihmisoikeustyön ammattilaisia on sekä julkisissa ja yksityisissä sosiaalipalveluissa että lukuisissa järjestöissä.

Sosiaalialan ammattilaiset ovat apuna erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa ja tukemassa ihmisiä muun muassa arjessa, asumisessa, sosiaalisissa suhteissa, kuormittavissa tilanteissa ja kriiseissä. Työtä tehdään kaikkien ikäryhmien kanssa, omaa toimintaa ja osaamista jatkuvasti arvioiden ja kehittäen. Sosiaalialalla kuullaan asiakkaita ja kokemusasiantuntijoita, jotta palvelut ja ammattilaisten osaaminen vastaisivat yhä paremmin ihmisten tarpeisiin ja kynnystä avun vastaanottamiseksi saataisiin entistä matalammaksi. Arjen kohtaamisissa nähdään runsaasti onnistumisia, joista voidaan iloita yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sosiaalialan työssä havaitaan myös syrjintää ja yhteiskunnallista eriarvoisuutta ylläpitäviä ja tuottavia rakenteellisia tekijöitä. Tämän vuoksi rakenteellisen, laajempaan ympäristöön ja yhteiskuntaan vaikuttavan työn tekeminen on myös tärkeää. Syrjivien ja eriarvoistavien tekijöiden näkyväksi tekemisen ja ymmärryksen lisäämisen kautta on mahdollista edistää samoista ongelmista kärsivien ihmisten hyvinvointia ja vaikuttaa heidän oikeuksiensa toteutumiseen palvelujärjestelmässä ja yhteiskunnassa. Myös tätä työtä on tärkeää tehdä eri toimijoiden kesken yhteistyössä.

Tällä hetkellä yhteiskunnallinen tilanne ja maailmantilanne näyttäytyvät monella tapaa haastavina ja se korostaa sosiaalialan työn merkitystä entisestään. Sosiaalialan ammattilaiset pyrkivät luomaan toivoa, kohtaamaan arvostavasti, kunnioittamaan moninaisuutta ja puolustamaan ihmisten oikeuksia. Tätä työtä me jatkamme edelleen joka päivä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan aikaansaamiseksi.

Milla Rantakari

Päijät-Hämeen sosiaalityötä tekevien ammattilaisten verkoston koollekutsuja