Kumppanuus

Oletko valmis kumppanuuteen? Kumppanuuden portaat Kumppanuus on Kumppanuussopimus Kumppanuus antaa Kumppanuuden tavoitteena on Vinkkejä kumppanuuteen


 Oletko valmis kumppanuuteen?

Kumppanuus on enemmän kuin yhteistyötä ja samalla myös oppimisprosessi siinä mukana oleville ihmisille ja organisaatioille. Se on luottamuksellinen, tasapuolinen ja avoin toimintatapa, joka on aina tietoinen ja strateginen valinta. Pitkäjänteinen yhteistyö tuottaa myönteistä keskinäistä riippuvuutta, tiedon ja osaamisen yhdistämistä sekä molemminpuolista hyötyä. Yhdessä tekeminen ja ideointi sitouttavat kumppaneita tekemään yhteistyötä yhteisen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Osallisilla pitää olla halu ja rohkeus oppia yhdessä. Ennen kuin kumppanuuden sisältöjä voidaan työstää, tulee sen osapuolilla olla yhteiskäsitys siitä, mitä kumppanuudella tarkoitetaan. Vuorovaikutus ja luottamuksen ilmapiiri on kumppanuuden kannalta tärkeää. Luottamus syntyy kun kumpikin osapuoli noudattaa sopimusta täsmällisesti.

Toimivan kumppanuuden rakentaminen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä ja työnjaosta sopimista. Kumppanuutta etsivien toimijoiden tulee selvittää, mikä on yhdessä suunnitellun toiminnan yhteisesti jaettu intressi, tarkoitus ja päämäärä, sillä kumppanuuteen hakeutumisen tavoitteet voivat olla eri toimijoilla hyvinkin erilaiset.

Kumppanuudelle on ominaista, että siinä hyväksytään erilaiset tavat nähdä asioita, ja päämääränä on, että eri tahojen edustajat pohtivat yhdessä asioiden merkityksiä, asettavat tavoitteita ja etsivät keinoja niiden saavuttamiseksi. Kumppanuus merkitsee sitoutumista pitkäjänteiseen, syvälliseen yhteistyöhön yhteisten tavoitteiden ja siitä syntyvän lisäarvon saavuttamiseksi. Kumppanuus ei ole pelkästään sopimuksella synnytettävä suhde, vaan ajan mittaan syntyvä olotila ja toimintatapa.

Kumppanuus antaa osapuolille valmiuksia kehittää omaa toimintaansa ja helpottaa yhteisen päämäärän saavuttamista. Kumppanuuden kautta saadaan uusia kokemuksia ja vahvistetaan omaa osaamista sekä opitaan tekemään yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Yhteistyön avulla voidaan saada aikaan sellaista, mihin yksin ei olisi päästy. Vastuun jakaminen ja työnkuvan selkeyttäminen on kaikkien osapuolten etu, sillä yksittäisen ihmisen resurssit ovat usein melko rajalliset. Toimivan kumppanuuden kannalta on tärkeää ottaa huomioon, että yhteistyötä tehdään sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ymmärtävät kumppanuuden vaatimukset ja sitoutuvat siihen. Kumppanuuden kautta saadut yhteistyötahot ovat tärkeitä kumppaneita myös tulevaisuudessa, sillä verkostojen avulla voidaan toimia niin paikallisella, seudullisella kuin valtakunnallisella tasolla.

Toisten erilaisuuden ymmärtäminen ja sen kääntäminen hyödyksi on tärkeää kumppanuuden kehittymisen kannalta, sillä jokaisella ihmisellä ja organisaatiolla on erilaiset valmiudet lähteä kehittämään kumppanuutta. Yhteisen kielen ja ymmärryksen löytäminen antaa työvälineitä käytäntöön, joista on varmasti hyötyä sekä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Erilaiset kumppanuudet ja yhteistyöverkostot eivät synny itsestään, vaan ne vaativat sitoutumista ja yhteisiä pelisääntöjä. Yhteistyötä tehdään sellaisten ihmisten ja tahojen kanssa, joita yhdistävät samat asiat ja tavoitteet. Yhteistyön avulla voidaan rakentaa sektorirajoja ylittäviä ja joustavia toimintamalleja, joiden avulla eri palvelujärjestelmät myös nopeutuvat. Yhteistyön myötä ammatillinen osaaminen lisääntyy ja monialaisuus tulee tutuksi kumppanuuden eri osapuolille. Kumppanuus edellyttää aina jonkinasteista sosiokulttuurista samanlaisuutta ja jaettavuutta arvopohjan, normiston ja moraalisten periaatteiden kautta. Riittävä sosiokulttuurinen yhtenevyys on välttämätön edellytys kumppanuudessa tarvittavan luottamuksen synnylle.

Kumppanuus tuo yhteen erilaisia toimintakulttuureja, mutta kaikkia miellyttävään johtopäätökseen ei ole aina mahdollista päästä. Eri osapuolilla on omia tavoitteita, joihin halutaan saada ratkaisuja ja lisäksi erilaiset arvopohjat vaikuttavat siihen, mitä pidetään tärkeänä ja mitä painotetaan valinnoissa. Toimintakulttuurien erot näkyvät esimerkiksi päätösten teossa, resurssien käytössä, johtamistavassa ja tiedonkulussa. Toimivaa kumppanuutta ei ole aina mahdollista toteuttaa kaikkien tahojen kanssa ja siksi on kyettävä tekemään joskus vaikeitakin päätöksiä siitä, kenen kanssa kumppanuutta lähetään rakentamaan.

KUMPPANUUDEN PORTAAT

Kumppanuuden portaat

Kumppanuus on

 • enemmän kuin yhteistyötä
 • luottamuksellinen, tasapuolinen ja avoin toimintatapa
 • myönteistä keskinäistä riippuvuutta
 • tiedon ja osaamisen yhdistämistä
 • molemminpuolista hyötyä
 • tietopääoman avointa jakamista
 • luottamusta
 • lisäarvoa

Kumppanuus vaatii

 • avoimuutta
 • vastavuoroisuutta
 • tasa-arvoisuutta
 • luottamusta
 • sitoutumista
 • pitkäjänteisyyttä

Kumppanuus antaa

 • näkyvyyttä ja arvostusta työlle
 • lisää osaamista ja tietoa
 • ymmärrystä yhdessä tekemiselle ja jakamiselle
 • konkreettisia työvälineitä
 • mahdollisuuden selkiyttää omaa perustehtävää ja yhteistyön rakenteita
 • motivaation kehittää keskinäistä kunnioitusta ja avoimuutta

Kumppanuuden tavoitteena on

 • synnyttää uutta toimintaa
 • tukea ja koota jo olemassa olevaa toimintaa yhteen
 • lisätä toimijoiden tunnettavuutta
 • tasa-arvoisuus
 • erilaisuuden hyväksyminen ja siitä oppiminen
 • toiminnan laadun kehittäminen
 • kansalaisten hyvinvoinnin ja sosiaalisen pääoman kasvattaminen

Kumppanuuden edellytykset

 • kumppaneiden resurssit ja taidot täydentävät toisiaan ja ovat riippuvaisia toisistaan toiminnan toteuttamisessa
 • kumppanit investoivat resurssejaan yhteistoimintaan ja osoittavat halunsa pysyvään sitoutumiseen
 • kumppanit viestivät keskenään avoimesti
 • kumppanit kehittävät yhteistyötä yhteisten toimintatapojen pohjalta
 • kumppanit suhtautuvat toisiinsa molemminpuolista kunnioitusta ja luottamusta herättävällä tavalla
 • kumppanit eivät käytä väärin toisiltaan saamiaan tietoja

Vinkkejä kumppanuuteen

 • kumppaneiden on luotettava toistensa osaamiseen
 • kumppaneiden on vakuututtava toistensa samankaltaisesta arvoperustasta ja aikomuksista
 • kumppaneiden on annettava aikaa luottamuksen rakentamiselle
 • kumppaneiden on kyettävä toimimaan rakentavassa hengessä
 • kumppaneiden on kyettävä avoimeen kommunikointiin
 • kumppaneiden on tuettava toisiaan
 • kumppaneiden on siedettävä erilaisuutta
 • kumppaneiden on toimittava vastavuoroisesti
 • kumppaneiden on yhdessä määritettävä roolit
 • kumppaneilla on oltava yhteinen rohkeus ja riskiotto

Kumppanuussopimus

 • luo turvaa pitäjänteiselle yhteistyölle
 • sopiminen konkretisoituu
 • määrittää osapuolten oikeudet ja velvollisuudet
 • selkiyttää yhteistoiminnan tavoitteet
 • turvaa jatkumon lisäksi tarkoituksen mukaisuuden ja mielekkyyden
 • toimii dokumenttina rahoittajalle ja jälkipolville